ناشر: زوار

۳۱ نتیجه

عنوانفرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی (سه جلد)

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ529ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۴۴

عنوانجمشید جام معانی: شرح نامۀ خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ521ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۳۶

عنوانعمو جمال: نامه‌های سیدمحمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی

نویسندهبه کوشش مهناز صفایی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ522ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانبررسی مباحث قرآنی در دیوان حکیم سنایی غزنوی

نویسندهماه نظری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ493ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانمنشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ508ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۴۴

عنوانمعنای معنا

نویسندهسی.کی. اُگدن، آی.اِی ریچاردز

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9_478_401_964_978

تعداد صفحات۳۸۹

عنوانفرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن عربی

نویسندهگل‌بابا سعیدی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_471_401_964_976

تعداد صفحات۱۲۶۹

عنوانفرهنگ احجار کریمه و معدنی‌ها در ادبیات فارسی

نویسندهمحمدحسین محمدی و نازیلا فرمانی انوشه

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_464_401_964_978

تعداد صفحات۲۴۳

عنوانتجلی بازی در ادب فارسی

نویسندهزهرا محمدخانی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک4_499_401_964_978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانسرقات ادبی: سخن‌ربایی و گونه‌های آن و نقد منابع و مآخذ

نویسنده محمود فضیلت

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9_481_401_964_978

تعداد صفحات۳۵۷

عنواننظریۀ نشان‌شناسی حروف در متون فارسی

نویسندهحمیرا زمردی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_476_401_964_978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانواژه‌نامۀ فلسفی و کلامی آثار منثور ناصرخسرو

نویسندهفاطمه حیدری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0_455_401_964_978

تعداد صفحات۳۰۴