نویسنده: احمد خطیبی

۱ نتیجه

عنواندرآمدی بر تمثیل در ادبیات فارسی

نویسندهاحمد خطیبی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ539ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰