ناشر: تیرگان

۱۲ نتیجه

عنوانرؤیای قرن دیگر؛ نمادپردازی در داستان‌های بیژن نجدی

نویسندههاجر فیضی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ281ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانفراق‌نامه سعدی؛ بررسی ساختاری، نکته‌ها، آرایه‌ها و شرح 32 غزل سعدی

نویسندهسیدرضا موسوی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ090ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانرازهای زنان سرزمینم؛ نقد تطبیقی دو رمان شهرنوش پارسی‌پور و رضا براهنی

نویسندهزینت ناطق‌پور با مقدمه عبدالحسین فرزاد

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ146ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانانسان در اندیشه‌های عین‌القضات همدانی

نویسندهزری داداسفندآبادی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ136ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانشادی‌گرایی در آثار سعدی

نویسندهمنوچهر علی‌پور

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ37ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانتفکرات خیامی در شعر فارسی (از آغاز تا امروز)

نویسندهمحمد گودینی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ87ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۲

عنوانامیر پازواری: بومی‌سرای بزرگ مازندران

نویسندهروح الله مهدی پورعمرانی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ046ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانآتش دل (بررسی درون‌مایه‌های شعر پروین اعتصامی)

نویسندهفرحناز جباری

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ077ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانمرمر شعر: صور خیال در اشعار نادر نادرپور

نویسندهزینب کرمانی نژاد

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابکـ031ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانزبان‌آموزی و شعر: تحلیل ساختار و محتوای شعر

نویسندهفریدون اکبری شلدره، منوچهر علی‌پور

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ91ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانسیاست‌نامه

نویسندهنظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ68ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنواندریچه‌ای به ساختارشناسی افسانه ـ متل بز زنگوله پا

نویسندهروح‌الله مهدی‌پور عمرانی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ64ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶