ناشر: نی

۲۴۸ نتیجه

عنوانجامعه‌شناسی هنر: شیوه‌های دیدن

نویسندهویراسته دیوید انگلیس و جان هاکسون

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ475ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانفهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی ـ 1377 ـ 1390 (دو جلد)

نویسندهبه کوشش عباس مافی با همکاری پارکوهی هارطونیان

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی)

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ78ـ6326ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۶۲

عنوانحافظیه و شعر گُدار

نویسندهویکتور دانیل و گلنار تاجدار به ویراستاری علیرضا سیداحمدیان

ناشرویکتور دانیل

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ5617ـ04ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنواندرآمدی بر تحلیل انتقادی گفتمان روایی

نویسندهحسین صافی پیرلوجه

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ489ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانویراستار؛ کتاب دوم

نویسندهزیرنظر شورای ویراستاران با اجرای محمدمهدی مرزی

ناشرشرکت انتشارات فنی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ797ـ389ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۹

عنوانفرائد: فرهنگ واژگان دشوار و نوادر قرآن کریم بر پایۀ ترجمه‌های کهن

نویسندهفرزاد جعفری

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ793ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۶۳

عنوانانسان‌شناسی زبان‌شناختی

نویسندهالساندور دورانتی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ467ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۷۹

عنوانادبیات انقلاب اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان زیرنظر محمدرضا ترکی

ناشرسمت، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ314ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۴+۴۱۸

عنوانوزن شعر فارسی (درس‌نامه)

نویسندهابوالحسن نجفی به کوشش امید طبیب‌زاده

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک9ـ686ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانیادداشت‌های سفر پروفسور محمدحسن گنجی: سفرهای آنکارا، لندن، پاریس، زنو، رم، بیروت، کراچی، .... در سال‌های 1329 ـ 1341 شمسی

نویسندهمحمدحسن گنجی به کوشش غلامرضا سحاب

ناشردنیای جغرافیای سحاب با همکاری مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2ـ93263ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانائوریپیدس: پنج نمایشنامه

نویسندهائوریپیدس

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ466ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۵۵

عنوانرشحات نوریه

نویسندهسیدحسین ظهیرالاسلام دزفولی

ناشردارالمؤمنین

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپدزفول

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ14ـ5161ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۷

عنوانادبیات روس به روایتی دیگر

نویسندهزهره روحی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ78ـ8004ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانفرسنامۀ قیم نهاوندی (کهن‌ترین فرسنامۀ شناخته‌شده به فارسی)

نویسندهمحمد بن مبارک زنگی معروف به قیم نهاوندی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ471ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانپرسش‌های بوطیقای داستایفسکی

نویسندهمیخائیل باختین

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ675ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۴

عنواناندیشه‌های نو در رمان‌نویسی: فرایند آفرینشگری در گفتگو با نویسندگان امروز

نویسندهباربارا شوپ، مارگارت لاودنمن

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ463ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸