نویسنده: فرزانه گشتاسب

۱ نتیجه

عنوانآذرکیوان: زندگی‌نامه، آثار و عقاید

نویسندهفرزانه گشتاسب

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ37ـ7689ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲