نویسنده: مرضیه افخمی ستوده

۱ نتیجه

عنواناشعار ولایی آذری اسفراینی

نویسندهمرضیه افخمی ستوده

ناشرکتاب نیستان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک7ـ818ـ208ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶