نویسنده: گروهی از نویسندگان به ویراستاری ملکم برادبری و جیمز مکفارلین

۱ نتیجه

عنواندرام مدرنیستی

نویسندهگروهی از نویسندگان به ویراستاری ملکم برادبری و جیمز مکفارلین

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ0372ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲