نویسنده: آلبر کامو

۲ نتیجه

عنوانبیگانه به روایت آندره آبو

نویسندهآلبر کامو

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ59ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۵

عنوانپرومته در جهنم: مجموعه مقالات، دیدگاه‌ها و فلسفه کامو، نقد رمان طاعون

نویسندهآلبر کامو

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ81ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶