نویسنده: آلبر کامو

۴ نتیجه

عنوانتأمل دربارۀ گیوتین

نویسندهآلبر کامو

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ89ـ8209ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۰

عنوانخطاب به عشق؛ نامه‌های عاشقانۀ آلبرکامو و ماریا کاسارس (دفتر اول: 1944 ـ 1949)

نویسندهآلبر کامو

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ052ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۳+۱۲

عنوانبیگانه به روایت آندره آبو

نویسندهآلبر کامو

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ59ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۵

عنوانپرومته در جهنم: مجموعه مقالات، دیدگاه‌ها و فلسفه کامو، نقد رمان طاعون

نویسندهآلبر کامو

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ81ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶