ناشر: دمان

۵ نتیجه

عنوانجنسیت و هستی شناسی

نویسندهآلنکا زوپانچیچ

ناشردمان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ6ـ95967ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانمقاومت، عصیان، مرگ

نویسندهآلبر کامو

ناشردمان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ6ـ95118ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانحوا خودش بهشت است؛ نگاهی به زندگی، شعر و طنز عمران صلاحی

نویسندهداوود ملک‌زاده

ناشرآرادمان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ68ـ8099ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانپرتاب بومرنگ:‌ گشتی در جهان شاعرانۀ عباس صفاری

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش عباس حاج‌حسینی و عباس صفاری

ناشرآرادمان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ18ـ8099ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانناممکنِ ممکن: فنون ترجمه شعر از نگاه احمد پوری

نویسندهمصاحبه‌کنندگان: کامبیز منوچهریان، عباس رضوانی

ناشرآرادمان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ27ـ8099ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰