ناشر: فرهنگ نشر نو

۲۰ نتیجه

عنوانفلسفۀ داستایفسکی

نویسندهسوزان لی اندرسن

ناشرفرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک1ـ004ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۳+۸

عنوانکتاب دوستی با مقدمه‌ای مفصل دربارۀ گرفتاری شعر فارسی

نویسندهمحمود کیانوش

ناشرفرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک0ـ57ـ8547ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۵

عنوانفلسفۀ عشق

نویسندهاروینگ سینگر

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ041ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۴

عنوانقلندران چهارپا؛ رد پای گربه‌ها در شعر، داستان، نقاشی، سیاست، مذهب، طب، سینما، علم

نویسندهفریده حسن‌زاده (مصطفوی)

ناشرفرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ67ـ8547ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۳

عنوانمجموعۀ خیال: انتخاب غزلیات چهل‌وشش شاعر از بابافغانی شیرازی تا صفاءالحق همدانی

نویسندهعلیرضا ذکاوتی قراگوزلو

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک8ـ93ـ8547ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۰۰

عنوانفرهنگ ادبیات فارسی ـ ویراست دوم (دو جلد)

نویسندهمحمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

ناشرفرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک1ـ82ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵+۲۰۳۵

عنوانفلسفۀ ادبیات

نویسندهپیتر لامارک

ناشرفرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک6ـ84ـ8547ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۰۲

عنوانفقط استدلال! مهم‌ترین 100 استدلال فلسفۀ غرب

نویسندهمایکل بروس و استیون باربن

ناشرفرهنگ نشر نو با همکاری نشر نشر آسیم

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک6ـ61ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۳۰

عنوانانسان خردمند: تاریخ مختصر نوع بشر

نویسندهیووال نوح هراری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ03ـ8547ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۱

عنوانسرگذشت تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر ایران

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک0ـ89ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۴

عنواندرد بی‌خویشتنی؛ بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب

نویسندهنجف دریابندری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک5ـ52ـ8547ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۳۳۶

عنوانفرهنگ ادبیات فارسی معاصر (ویراست جدید)

نویسندهمحمد شریفی به ویراستاری محمدرضا جعفری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ99ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵+۸۷۹

عنوانفیروز و نسرین: منظومۀ غنایی ناشناخته به خط سراینده

نویسندهعلی بن حسنعلی نیاز شیرازی

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ53ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانسلیم و سلمی؛ منظومۀ غنایی از مفتون دنبلی

نویسندهمفتون دنبلی

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ54ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۶

عنواننشانه در آستانه: جستارهایی در نشانه‌شناسی

نویسندهامیرعلی نجومیان

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ35ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانعلم و شعر

نویسندهمری میجلی

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ05ـ7439ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانکرشمۀ عشق: مقالاتی در عرفان نوحلاجی ایران

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ03ـ7439ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانشاهنامۀ فردوسی؛ تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات (سه جلد)

نویسندهمهری بهفر

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ58ـ7443ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۳۴