ناشر: نی

۲۴۸ نتیجه

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ دقیقی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ429ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ411ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ شاهنامۀ ابومنصوری

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7ـ419ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ رودکی، پدر شعر فارسی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8ـ425ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ محمد بن زکریای رازی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2ـ427ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۱

عنوانتاریخ شعر زنان: از آغاز تا سده هشتم هجری قمری (جلد اول)

نویسندهروح‌انگیز کراچی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ794ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۴

عنوانروایت‌پژوهی در زمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی فارسی

نویسندهحسین صافی پیرلوجه

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ805ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنواناصول علم جغرافیا: شناختی از سه کتاب درسی جغرافیا

نویسندهمحمد صفی‌خان

ناشردنیای جغرافیای سحاب

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ08ـ7660ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۱

عنوانتا زمانی که .... (گزیده‌ای از داستان‌ها و نقدها)

نویسندههاینریش بل

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ465ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنواندگرخوانشی از نوشته‌های پهلوی

نویسندهسیدمحمد حسینی، الهه تقیه

ناشرسیدمحمد حسینی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ2847ـ04ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانزبان فارسی در گسترۀ ایران‌زمین

نویسندهفاطمه مدرسی

ناشرتمدن ایرانی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ38ـ9959ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۱

عنواندرباره طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی

نویسندهابوالحسن نجفی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ647ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانجوامع علم موسیقی از ریاضیات شفاء بوعلی سینا

نویسندهابن سینا

ناشربنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپهمدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ0ـ94658ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۶

عنواندرس‌گفتارهای ادبیات اروپا

نویسندهولادیمیر نابوکف

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک3ـ576ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۴۵

عنوانکلیله و دمنه

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2ـ614ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنواندربارۀ نقد: گذری بر فلسفۀ نقد

نویسندهنوئل کارول

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ346ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانخلد برین: روضۀ پنجم از روضات هشت‌گانه

نویسندهمحمدیوسف واله اصفهانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ500ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۲۰

عنوانرساله تاریخ اسدبیگ قزوینی

نویسندهاسدبیگ قزوینی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ620ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۱