نویسنده: کیوان خسروی

۱ نتیجه

عنوانفارابی، روشنگر بی‌چراغ: بررسی انتقادی جنبش عقل‌گرایی در تاریخ فلسفۀ اسلامی

نویسندهکیوان خسروی

ناشرمانیا هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ12ـ7424ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۵