نویسنده: اولریش مارزلف

۲ نتیجه

عنوانکتاب هزارویک روز و ریشه‌های آن در ادبیات ترکی عثمانی و فارسی

نویسندهاولریش مارزلف

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ941ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۳

عنوانبیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران

نویسندهاولریش مارزلف به اهتمام محمدجواد احمدی نیا

ناشرعطف

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ3ـ94427ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲۰