برچسب ها: سرگذشت نامه ها

۲ نتیجه

عنوانتبریزیان اصفهان: نقش تبریزیان در توسعۀ اصفهان عصر صفوی

نویسندهام‌البنین حسین‌زاده خوشزاد

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ95ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۰۸

عنوانبا من در و دیوار به آواز آید: گزیدۀ هشتصد سال رباعی اقلیم کرمان

نویسندهبه کوشش و گزینش سیدعلی میرافضلی

ناشرمسین

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپرفسنجان

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ3ـ92867ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۶