نویسنده: ام‌البنین حسین‌زاده خوشزاد

۱ نتیجه

عنوانتبریزیان اصفهان: نقش تبریزیان در توسعۀ اصفهان عصر صفوی

نویسندهام‌البنین حسین‌زاده خوشزاد

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ95ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۰۸