برچسب ها: داود اسپرهم

۴ نتیجه

عنوانز تاب جعد تاب مشکینش؛ خوانشی معناشناسانه از غزل نخست دیوان حافظ

نویسندهداود اسپرهم

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ84ـ6036ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۰

عنوانتمثیل، خیال و تأویل

نویسندهداود اسپرهم

ناشردانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ339ـ217ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانهفت جستار عرفانی

نویسندهداود اسپرهم

ناشرآرایان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ42ـ8688ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنواننقد صوفی از تصوف تا قرن پنجم هجری

نویسندهداود اسپرهم

ناشرآرایان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ78ـ7133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶