نویسنده: داود اسپرهم

۳ نتیجه

عنوانتمثیل، خیال و تأویل

نویسندهداود اسپرهم

ناشردانشگاه علامه طباطبایی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ339ـ217ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانهفت جستار عرفانی

نویسندهداود اسپرهم

ناشرآرایان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ42ـ8688ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنواننقد صوفی از تصوف تا قرن پنجم هجری

نویسندهداود اسپرهم

ناشرآرایان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ78ـ7133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶