ناشر: یوسف زاد

۲ نتیجه

عنوانگزیدۀ نثر ساده و مرسل پارسی دری

نویسندهسیدعلی‌محمد اشراقی

ناشریوسف زاد

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانجایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری

نویسندهسیدعلی محمد اشراقی

ناشریوسف زاده

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۳۵۴