برچسب ها: نشر ناهید

۳ نتیجه

عنوانشاملو به روایت خرمشاهی

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی به کوشش عارف خرمشاهی

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ1ـ96065ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنوانشش کارگردان اروپایی

نویسندهپیتر هارکورت

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ59ـ5865ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۸

عنوانجورج اورول

نویسندهریموند ویلیامز

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ51ـ5865ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۸