ناشر: ناهید

۸ نتیجه

عنوانمن سعدی آخرالزمانم

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی به کوشش عارف خرمشاهی

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ5ـ97428ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۳

عنوانشاملو به روایت خرمشاهی

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی به کوشش عارف خرمشاهی

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ1ـ96065ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنوانشش کارگردان اروپایی

نویسندهپیتر هارکورت

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ59ـ5865ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۸

عنوانجورج اورول

نویسندهریموند ویلیامز

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ51ـ5865ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۸

عنواناندیشه‌های دینی اونامونو

نویسندهزهرا شاه‌پری

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ34ـ5865ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانداستایفسکی

نویسندهآندره ژید

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 7_09_5865_600_978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانکارنامۀ فرانچسکو رُزی

نویسندهمیشل سیمان

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_13_5865_600_978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانچرا نویسندۀ بزرگی نشدم؟ پژوهشی کیفی به روش فرهنگ‌نگاری روایی

نویسندهبهار رهادوست

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_15_5865_600_978

تعداد صفحات۲۰۰