ناشر: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

۱ نتیجه

عنوانکارنامۀ مولوی‌پژوهی در ایران: کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها

نویسندهمهدی محبتی

ناشرپژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_51_2738_964_978