نویسنده: عبدالحسین صنعتی‌زاده؛ ویرایش مهدی گنجوی، مهرناز منصوری

۱ نتیجه

عنوانرستم در قرن بیست‌ودوم

نویسندهعبدالحسین صنعتی‌زاده؛ ویرایش مهدی گنجوی، مهرناز منصوری

ناشرنفیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ4ـ96920ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰