نویسنده: دیوید دیویس

۱ نتیجه

عنوانزیباشناسی و ادبیات

نویسندهدیوید دیویس

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ80ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸