نویسنده: ابوالقاسم قربانی به کوشش غلامحسین صدری‌افشار

۱ نتیجه

عنوانچکیدۀ تاریخ ریاضیات ایران

نویسندهابوالقاسم قربانی به کوشش غلامحسین صدری‌افشار

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۷۰