ناشر: یک فکر: دانشگاه هنر

۱ نتیجه

عنوانفرهنگ دیداری و روش شناسی تحلیل تصویر

نویسندهمریم کهوند

ناشریک فکر: دانشگاه هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ5ـ96434ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲