ناشر: منشور سمیر با همکاری انجمن تاریخ پژوهان مراغه

۱ نتیجه

عنواندیوان مینای شیرازی

نویسندهسلطانعلی‌خان مینای شیرازی

ناشرمنشور سمیر با همکاری انجمن تاریخ پژوهان مراغه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک4ـ23ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸