نویسنده: فرهاد دفتری

۱ نتیجه

عنوانتاریخ و سنت‌های اسماعیلیه

نویسندهفرهاد دفتری

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۴۵۰۰

شابک1ـ370ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۳۰