نویسنده: سیدحسن تقی‌زاده زیرنظر ایرج افشار به کوشش کاوه بیات

۱ نتیجه

عنوانمقالات تقی‌زاده (جلد هیجدهم): جوهر تاریخ، مباحث اجتماعی و مدنی

نویسندهسیدحسن تقی‌زاده زیرنظر ایرج افشار به کوشش کاوه بیات

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8ـ655ـ 315ـ 964ـ 978

تعداد صفحات۵۱۴