عنوانشاعران قهستان

نویسندهحسین زنگویی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_107_374_946

تعداد صفحات۴۹۲

عنوانروایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران

نویسندهشهرام پرستش

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_735_380_964_978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانروایتی تازه بر لوح کهن: تحلیل روایت در شعر نو ایران

نویسندهفرزاد کریمی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_576_119_600_978

تعداد صفحات۴۱۵

عنوانرویکردهای کاربردی در ادبیات تطبیقی

نویسندهماجده حمود

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_317_374_964_978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانروانکاوی و ادبیات و هنر: از فروید تا ژاک دریدا

نویسندهعلی شریعت کاشانی

ناشرنظر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3_069_152_600_978

تعداد صفحات۴۴۰

عنوانزیروبم داستان، تجربه‌های نویسندگان ایران و جهان (سه جلد)

نویسندهحسین حداد

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_10_6970_600_978

تعداد صفحات۱۲۶۸

عنوانزبان شعر در نثر صوفیه (درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی)

نویسندهمحمدرضا شفیعی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_141_372_964_978

تعداد صفحات۶۶۰

عنوانروانکاوی فرهنگ عامه: نظم و ترتیب نشاط

نویسندهبری ریچاردز

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_377_380_964_978

تعداد صفحات۲۶۶

عنوانرودکی: با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

نویسندهخلیل خطیب رهبر

ناشرصفیعلیشاه

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ بیست و پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک2_07_5626_964

تعداد صفحات۸۴

عنوانروابط حکمت اشراق و فلسفۀ ایران باستان

نویسندههانری کربن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۵ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3_06_8036_964

تعداد صفحات۸۴+۹۹

عنوانزائر شرق: مجموعه مقالات یکصدمین سال تولد هانری کربن

نویسنده شهرام پازوکی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_17_8036_964

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانزنان در داستان (قهرمانان زن در داستان‌های داستان‌نویسان ایران)

نویسندهنرگس باقری

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک7_007_191_964_978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانرهنورد گمشده: زندگی و شعر حسن هنرمندی

نویسندهکامیار عابدی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3_843_380_964_978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانراز پنهان شد آشکارا

نویسنده آرش احسانی و رضا فروزان

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_777_351_964_978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانرساله در اثبات بزرگی شیخ جام

نویسندهشهاب‌الدین اسماعیل ابن احد جام نامقی

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_624_426_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواندیوان حافظ

نویسندهشمس‌الدین محمد حافظ

ناشرسازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک1_409_304_964_978

تعداد صفحات۵۷۶ + ده

عنوانرفتارشناسی ادبی شعر مفهومی (بازخوانی نیما با تأملی در شعر دهۀ هفتاد)

نویسندهرضا اسماعیلی

ناشرهزارۀ ققنوس

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_26_8792_964

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانرصد صبح: خوانش و نقد شعر جوان امروز

نویسنده محمد کاظم کاظمی

ناشرسورۀ مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک9_533_506_964_978

تعداد صفحات۳۲۶