عنوانباید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

نویسندهمحمد مفتاحی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_932_380_964_978

تعداد صفحات۵۱۸

عنوانفارنهایت 451

نویسندهری بردبری

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک 9_037_117_600_978

تعداد صفحات۱۹۱

عنوانحافظ‌پژوهی (دفتر یکم)

نویسنده گروه نویسندگان به کوشش محمدرضا شرف

ناشرانجمن آثار مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_209_528_964_978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانصور خیال در شعر سبک اصفهانی

نویسندهجلیل تجلیل

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_80_8802_964_978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانمن مسلمانم: سهراب سپهری و منتخبی از اشعارش

نویسندهمحمود شالویی

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 8_224_528_964_978

تعداد صفحات۱۹۱

عنوان حق الیقین فی معرفة رب العالمین

نویسندهشیخ محمود شبستری

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۷ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک4_084_331_964_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنواننامه‌های عارف قزوینی

نویسندهعارف قزوینی به کوشش مهدی نورمحمدی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_725_351_964_978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانتذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

نویسندهمحمد ابن محمد دارابی اصطهباناتی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مجلس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک0_368_988_964_978

تعداد صفحات۶۷۲+۵۷۰

عنواناز جبین تا بهین: تقدیر و تدبیر در متون شعری قرن هشتم هجری

نویسندهربابه مینایی، پرویز طلوعی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰

شابک7_080_313_600_978

تعداد صفحات۱۴۶

عنواندرآمدی به تصوف

نویسندهویلیام چیتیک

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک 3_41_8090_964_978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانهشت بهشت

نویسندهامیرخسرو دهلوی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_105_229_600_978

تعداد صفحات۳۵۶

عنوانبازاندیشی ترجمه

نویسندهجیمز هولمز، ایتامار اون زهر، هنس ورمیر، لارنس ونوتی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک6_513_119_600_978

تعداد صفحات۱۰۴

عنواندربارۀ هنر شعر

نویسندهارسطو طالیس

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_33_8713_964_978

تعداد صفحات۲۱۹

عنوانقصه‌های مشدی گلین خانم

نویسنده ل.پ.الول ساتن

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_018_305_964_978

تعداد صفحات۴۸۰

عنواننامه‌های پدری به دخترش

نویسندهجواهر لعل نهرو

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_923_445_964_978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانآیین نگارش تاریخ

نویسندهرشید یاسمی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_279_331_964_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانتفاوت ترجمه‌های قرآن از منظر ایدئولوژیک

نویسندهبهدخت نژادحقیقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_374_372_964_978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانرساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان

نویسندهفارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_684_372_964_978

تعداد صفحات۳۱۲