عنوانعرفان و ادب در عصر صفوی

نویسندهاحمد تمیم‌داری

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک1_022_244_964_978

تعداد صفحات۶۲۸

عنوانشعر فؤاد در آیینۀ تحلیل و نقد

نویسندهپدرام ملکی

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپکرمان

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_80_6487_964

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانشعر در هر شرایطی: گفتگو با سیدعلی صالحی (پیرامون جنبش شعر گفتار)

نویسندهسیدعلی صالحی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2_4_94008_964

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانشعر و آینه: تئوری شعر و مکاتب شعری

نویسندهاحسان عباس

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

شابک2_823_376_964_978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانشعر زمان ما (11) نصرت رحمانی

نویسندهفیض شریفی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_766_351_964_978

تعداد صفحات۲۹۵

عنوانشعر فنی و فن شعر (قصیده‌های ممنوع)

نویسندهعباسعای وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_610_372_964_978

تعداد صفحات۳۶۸

عنوانسام‌نامه

نویسندهناشناس

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8_049_203_600_978

تعداد صفحات۶۹۰ + ۸

عنوانزندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی / سنک (سنکا)

نویسندهسنکالوسییوس آنیوس

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_055_165_964_978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانزندان‌نامه‌های فارسی از قرن پنجم تا پانزدهم

نویسندهمحمدرضا یوسفی و طاهره سیدرضایی

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_68_8261_964_978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانشعر و شهود: تفسیر هفتاد اثر تغزلی آلمانی با شعرهایی از گوته، هُلدرلین، نیچه، ریکله، برشت، باخمان و ....

نویسندهمحمود حدادی

ناشرپژواک کیهان

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰۰

شابک4_10_8727_964

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانکله قن (شعر و واژگان عامیانۀ مردم کرمان)

نویسندهمهران راد

ناشرخدمات فرهنگی کرمان

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپکرمان

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_12_2960_964_978

تعداد صفحات۱۰۲

عنوانشرح شوق (5 جلد)

نویسندهسعید حمیدیان

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_229_119_600_978

تعداد صفحات۴۳۹۸

عنوانسیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دورۀ عباسی و مقایسۀ افکار سعدی و متنبّی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

نویسندهسیدامیرمحمود انوار

ناشرانوار دانش

تاریخ چاپ۱۳۸۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک8_4_91793_964

تعداد صفحات۸۸

عنوانسیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

نویسندهمینا مصطفوی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_35_2978_964_978

تعداد صفحات۳۵۲

عنواناللهیار صالح (زندگی‌نامه)

نویسندهخسرو سعیدی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_2823_06_964

تعداد صفحات۳۵۹

عنوانزیباشناسی و طبیعت

نویسندهگلن پارسونز

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7_9_93821_964_978

تعداد صفحات۲۵۸

عنوانشاعران قهستان

نویسندهحسین زنگویی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_107_374_946

تعداد صفحات۴۹۲

عنوانروایت نابودی ناب: تحلیل بوردیویی بوف کور در میدان ادبی ایران

نویسندهشهرام پرستش

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_735_380_964_978

تعداد صفحات۳۴۰