عنوانحاتمی در امتداد فردوسی

نویسندهمهدی صادقی

ناشررسم

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_62_8763_964_978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانپشمینه‌پوشان: فرهنگ سلسله‌های صوفیه

نویسندهعلی سیدین

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۸۷(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_999_312_964_978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانجوانمرد خراسان و شعر پارسی دری

نویسندهپرتو نادری

ناشرسعید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانجهان بیدل

نویسندهسیدمحمد حسینی فطرت

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_33_6580_600_978

تعداد صفحات۵۱۰

عنوانجلسه شعر

نویسندهاسماعیل امینی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_27_6889_600_978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانچرا نویسندۀ بزرگی نشدم؟ پژوهشی کیفی به روش فرهنگ‌نگاری روایی

نویسندهبهار رهادوست

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_15_5865_600_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانجمهوری جهانی ادبیات

نویسندهپاسکال کازانووا

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2_207_213_964_978

تعداد صفحات۵۳۲+۲۰

عنوانچگونه نقد بنویسیم؟ (روش نوین نگارش رساله، نقد دانشگاهی، نقد تطبیقی و نقد هرمنوتیک)

نویسندهدیوید.ب.پیری

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_042_374_964

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانکلیدهای فهم فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

نویسندهعبدالباقی مفتاح

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_678_405_964

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانسفرنامه و تاریخ اصفهان

نویسندهعبدالحسین خان ملک‌المورخین (لسان السلطنۀ سپهر)

ناشرانتشارات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3_29_5942_600_978

تعداد صفحات۲۶۷+۴۱

عنوانجستاری در تراژدی یونان

نویسندهکیوان میرمحمدی

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_405_121_600_978

تعداد صفحات۱۷۸+۱۴

عنوانجدال عقل و اسطوره در یونان باستان

نویسندهپژمان گلچین

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_80_5747_600_978

تعداد صفحات۳۹۱

عنوانجشن‌نامۀ دکتر فتح‌الله مجتبائی

نویسندهبه کوشش علی اشرف صادقی و ابوالفضل خطیبی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_799_363_964_978

تعداد صفحات۷۹۵+۱۲

عنوانسرو کهنسال (شرح یکصد سال تلاش دکتر منوچهر ستوده)

نویسندهبه اهتمام محمدرضا توسلی

ناشربلور

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_096_306_600_978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانجشن‌ها و آیین‌های ایرانی

نویسندهحسام‌الدین مهدوی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4_166_228_964

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانجستاری دربارۀ یک نماد هخامنشی: فرَوَهر، اهوره‌مزدا، یا خُوَرنَه؟

نویسندهعلیرضا شاپور شهبازی

ناشرنشر و پژوهش شیرازه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_78_7768_964_978

تعداد صفحات۱۱۷

عنوانباستان‌شناسی دین و آیین

نویسنده تیموتی اینسل

ناشرکتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_068_253_600_978

تعداد صفحات۱۹۲