عنوانحدیث ساغر و می

نویسندهمارتین لینگز

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_65_5747_600_978

تعداد صفحات۱۹۶

عنوانخاورنامه

نویسندهابن حسام خوسفی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_895_380_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانگفت‌وگو با مرگ: شهادت‌نامۀ اسپانیا

نویسنده آرتور کوستلر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2_575_312_964_978

تعداد صفحات۲۶۳

عنوانتذکره شمع انجمن

نویسنده سیدمحمدصدیق حسن‌خان بهادر

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپیزد

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_55_8508_964

تعداد صفحات۹۷۷+۲۲

عنواننقد زرین: شعر و شاعران در آثار دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

نویسندهنرجس افشاری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک1_675_372_964_978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانمنطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

نویسندهرضا روشنی

ناشرداستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_85_5614_600_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانسید قطب و اشعار او

نویسندهعبدالله رسول‌نژاد

ناشراحسان

تاریخ چاپ۱۳۷۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_69_6873_964

تعداد صفحات۲۷۱

عنوانتغییر معنایی در قرآن (بررسی رابطۀ بینامتنی قرآن با شعر جاهلی)

نویسندهسیدحسین سیدی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک4_520_372_964_978

تعداد صفحات۲۹۶

عنواندرآمدی بر زبان بلخی

نویسندهمحمود جعفری دهقی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9_695_426_964_978

تعداد صفحات۲۸۷

عنواننخستین درسنامۀ زبان‌شناسی

نویسندهدیوید کریستال

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9_253_404_964_978

تعداد صفحات۳۸۸

عنوانشعر و همزبانی

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشررستا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_2_91230_600_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانخانۀ هستی: زبان، اندیشه و خرد

نویسنده حمید صاحب‌جمعی

ناشرنشر ثالث

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_627_380_964_978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانعشق‌های نافرجام: بررسی تطبیقی آثار نظامی و شکسپیر

نویسندهحانیه کریمی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_295_374_964_978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانمقالات تقی‌زاده (تعلیم و تربیت) ـ جلد هفدهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_654_315_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانمقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_651_315_964_978

تعداد صفحات۵۶۰

عنوانمقالات تقی‌زاده (مدارک گاه‌شماری) جلد یازدهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_639_315_964_978

تعداد صفحات۷۴۴

عنوانمقالات تقی‌زاده (نوشته‌های پژوهشی در قلمرو ایران‌شناسی) جلد پنجم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_642_315_964_978

تعداد صفحات۲۱۴

عنوانمقالات تقی‌زاده (نوشته‌های سیاسی و سرگذشتی) ـ جلد چهارم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_641_315_964_978

تعداد صفحات۳۳۲