برچسب ها: گفتمان انتقادی

۸ نتیجه

عنواننظریۀ گفتمان از ساختارگرایی تا پساساختارگرایی

نویسندهمحمدرضا رسولی، پویا نعمت‌اللهی

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ98ـ6288ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۵

عنوانمکالمات خیالی: تحلیل‌گونه‌ای انتقادی از دورۀ قاجار

نویسندهعلی باغدار دلگشا

ناشرنشر و پژوهش شیرازه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک4ـ47ـ7768ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۵

عنوانطنز مقدس: ادبیات انتقادی ـ هنری قرآن

نویسندهعلی نجفی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ533425ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانتحلیل گفتمان

نویسندهباربارا جانستون

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ29ـ6304ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۷۰+۲۷

عنوانتحلیل انتقادی استعاره: رویکردی شناختی ـ پیکره‌ای

نویسندهجاناتان چارتریس ـ بلک

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ02ـ6288ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانپیدایش مخاطب تازه و سبک نو در ادبیات داستانی ایران و مخاطرات آن: بررسی جامعه‌شناختی خوانش دا

نویسندهمحمدرضا جوادی یگانه، سیدمحمدعلی صحفی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک7ـ725ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴

عنوانزبان‌شناسی خبر: به سوی ارائه الگوی تولید خبر در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهفردوس آقاگل‌زاده، رضا خیرآبادی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ286ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانسبک‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهمریم درپر

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ444ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۰