برچسب ها: ژان پل سارتر

۴ نتیجه

عنوانسارتر در ایران؛ بررسی نقش تأثیرگذار ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و شکل‌گیری کافه‌های روشنفکری در دهه‌های چهل و پنجاه

نویسندهاحمد راسخی لنگرودی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ166ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۹

عنواناگزیستانسیالیسم

نویسندهمری وارنوک

ناشرماهگون

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک02ـ97491ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانخرد و خشونت: یک دهه فلسفۀ سارتر 1950 ـ 1960

نویسندهآر.دی. لینگ و دی. جی. کوپر با پیش‌گفتاری از ژان پل سارتر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۰۰

شابک8ـ292ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۱۷۸

عنواندر جستجوی بشریتی بی‌نقاب: نوشته‌هایی از سارتر و در باب سارتر

نویسندهمصطفی رحیمی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ655ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰