برچسب ها: هنرمندان اروپایی

۲ نتیجه

عنوانبرسون از زبان برسون؛ گفتگوهای روبر برسون 1943 ـ 1983

نویسندهبه کوشش میلن برسون

ناشرشوند

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ03ـ6359ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانمقالاتی دربارۀ زیباشناسی هنر

نویسندهژان ژنه

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۹۹۰

شابک9ـ248ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲