برچسب ها: نویسندگان غربی

۷ نتیجه

عنواناز ادبیات و آفرینش

نویسندهفیلیپ راث

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک7ـ497ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۲+۸

عنوانادبیات و شر

نویسندهژرژ باتای

ناشرجغد

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ39ـ6467ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۵

عنوانکذاب کبیر: مقالاتی در باب نقد چند کتاب و نویسنده

نویسندهبه انتخاب و ترجمۀ گلی امامی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ67ـ6654ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانجستارهایی در ادبیات داستانی غرب

نویسندهکامران پارسی‌نژاد

ناشرکانون اندیشه جوان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ266ـ159ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴

عنواننوشتن مانند بزرگان (جلد اول)

نویسندهویلیام‌کین

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ706ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۵

عنوانسرزمین شهرزاد؛ با نگاهی به نوزده اثر در ادبیات تطبیقی

نویسندهاشرف کاظمی

ناشرری را

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ7ـ91505ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۶

عنواننوزده: نقد و گفتگو درباره نوزده رمان خارجی

نویسندهالهامه کاغذچی

ناشرآموت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ99ـ6605ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲