برچسب ها: نقد

۶۹۹ نتیجه

عنواننظریه های تئاتر: یک بررسی تاریخی و انتقادی از یونان تا دوران معاصر

نویسندهماروین کارلسون

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ۱۴۰۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ894ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانعلم هرمنوتیک بولتمان و خطابه‌هایش

نویسندهجفری جان ریچاردز

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ226ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانیک دریچه، یک چراغ: منتخبی از مقالات سینمایی

نویسندهامیرحسین سیادت

ناشرهمرخ نگاشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ0ـ90288ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانکتاب شناسی زبان‌شناسی و نقد زبان‌شناسانۀ ادبیات

نویسندهمحمدغفاری

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک7ـ76ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۴

عنوانفروغ حکمت: نقد و بررسی سیر تفکر غرب از دیدگاه حکمت اسلامی

نویسندهغلامرضا اعوانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ97ـ7689ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۴۴

عنوانمرگ در تفکر چخوف

نویسندهوحید مناجاتی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ70ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانمؤلف، اصطلاحی تازه در نقد

نویسندهاندرو بنت

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ77ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانشبهای روشن (با یک تفسیر بلند)

نویسندهفیودار داستایفسکی

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ915ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنواننقد و تحلیل داستان‌های کوتاه ریموند کارور

نویسندههارولد بلوم

ناشرکتاب بوطیقا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ3ـ96088ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۸

عنواناومانیسم و اگزیستانسیالیسم در اندیشۀ عربی

نویسندهعبدالرحمن بدوی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ88ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانهستی خیالین انسان: در پرتو تفکر هایدگر و کربن

نویسندهمعراج جمشیدی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ89ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنواننام ها و یادها: تحشیه‌ای بر آدم‌ها و کتاب‌ها

نویسندهناصر علیخواه به کوشش مونا علیخواه

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ91ـ6398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۶

عنواناز شعر چریکی تا عرفان حلاج: نقد و بررسی کرونولوژیکی اشعار دکتر شفیعی کدکنی (سه جلد)

نویسندهحسن گل‌محمدی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک2ـ363ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۷۶

عنواندر خدمت و خیانت مترجمان

نویسندهنیکو سرخوش

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ0538ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۱۴

عنوانصدسال تنهایی: خلاصۀ رمان و تحلیل آن

نویسندهگروهی از دانش‌آموختگان دانشگاه هاروارد

ناشرروزنه کار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ74ـ7876ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانزبان علم در پژوهش‌های ادبی

نویسندهنعمت‌الله ایران‌زاده، سمیه آقابابایی، محمدمهدی زمانی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ45ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۲

عنوانمتونی از فیلسوفان بزرگ اگزیستانس

نویسندهکی‌یرکه‌گور، نیچه، دیلتای، یاسپرس و هایدگر

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ74ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانفلسفۀ دین در نگاه خیام در فراسوی کفر و ایمان

نویسندهسیدجواد میری

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ85ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۷