برچسب ها: نظریۀ انتقادی

۲ نتیجه

عنواننظریه برای تاریخ هنر

نویسندهیائه امرلینگ

ناشرحرفه هنرمند

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ83ـ5759ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانفانی و باقی؛ درآمدی انتقادی بر مطالعۀ نقاشی ایرانی

نویسندهمجید اخگر

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ46ـ6863ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۱