برچسب ها: نظریۀ اطلاعات

۱ نتیجه

عنواننظریه و روش: تحلیل چارچوب

نویسندهزهرا اجاق

ناشرسمندر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ5ـ97208ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۷