برچسب ها: نظریۀ ادبی

۳۰ نتیجه

عنوانفلسفۀ نظریۀ ادبی مدرن

نویسندهپیتر زیما

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ325ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۷

عنوانمؤلف، اصطلاحی تازه در نقد

نویسندهاندرو بنت

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ77ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانمقدمه ای بر ادبیات عمومی و تطبیقی

نویسندهدنیل هانری پژو

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ03ـ5613ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانکلام خاموش: دربارۀ ادبیات و تناقض‌هایش

نویسندهژاک رانسیر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ0488ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانگفتارهایی در نظریۀ مدرن ژانر

نویسندهمیخاییل باختین، تزوتان تودروف، یوری تینیانوف و ....

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ694240ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۰

عنواندر ستایش ادبیات: مقالات، سخنرانی‌ها و گفتگوها

نویسندهماریو بارگاس یوسا

ناشرحکمت کلمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ9ـ98247ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنواننقد، نظریه و ادبیات کودک

نویسندهپیتر هانت

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ2185ـ08ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانادبیات کودک: هنر یا پداگوژی؟

نویسندهتوربن واینرایش

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ2084ـ08ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانادبیات از دریچۀ نظریه: آثار ادبی از دید فوکو، دریدا، تودورف و ...

نویسندهسعید هنرمند

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ5ـ97633ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۵

عنوانآسیمه های معنا: بررسی دیدگاه‌های عبدالقاهر جرجانی پیرامون زبان، نظریۀ ادبی و هرمنوتیک

نویسندهعلی جهانگیری

ناشرنقره

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ9ـ96136ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۵

عنوانخودِ نوشتن

نویسندهاحمد اخوت

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک3ـ32ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۱۴

عنوانفهم ادبیات

نویسندهمایکل سی.دراوت

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک2ـ833ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنواننظریۀ رمان (ویراست دوم)

نویسندهجورج لوکاچ

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ95ـ7518ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانادبیات نزد افلاطون

نویسندهغلام‌رضا اصفهانی

ناشرفاطمی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ83ـ6630ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۶+۸

عنوانرخداد ادبیات

نویسندهتری ایگلتون

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ430ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۹

عنواندرآمدی بر ادبیات تطبیقی؛ جریان‌ها و کارکردهای نوین

نویسندهسزار دومینگز، هان ساسی و داریو ویلانوئوا

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ48ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنواننظریۀ ادبی، ادبیات و مسئلۀ شناخت

نویسندهامید همدانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ90ـ6189ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۶

عنوانژانر

نویسندهجان فرو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ825ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۵