برچسب ها: نشر کتاب دیدآور

۴ نتیجه

عنواناز نوشتن: نامه‌های چارلز بوکوفسکی

نویسندهچارلز بوکوفسکی به کوشش اَبِل دبریتو

ناشرکتاب دیدآور

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ208ـ104ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانتیاتر ضحاک

نویسندهسامی‌بیک عثمانی

ناشرکتاب دیدآور

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ175ـ104ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۵

عنوانداستان غم‌انگیز اتلّو مغربی در وندیک

نویسندهویلیام شکسپیر

ناشرکتاب دیدآور

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ173ـ104ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانجایی پشت واژه‌ها: گفتگو با شمس لنگرودی دربارۀ ادبیات و هنر

نویسندهمهدی مظفری ساوجی

ناشرکتاب دیدآور

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ170ـ104ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۰