برچسب ها: نشر چرخ

۷ نتیجه

عنوانهومو نرانس: اسطوره ـ باستان‌شناسی روایت

نویسندهاسماعیل گزگین

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ46ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنوانانگشتر سحرآمیز: قصه‌های عامیانۀ روسی از مجموعۀ الکساندر آفاناسیف با تصویرگری الکساندر کورکین

نویسندهالکساندر آفاناسیف

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک1ـ45ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانخیز خام: کشاکش مستمندان و دیوان‌سالاران از 1309 تا 1320 در ایران

نویسندهمحمد مالجو

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ29ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۲

عنوانبادهای افسون: مقدمه‌ای بر شناخت علوم غریبه در ایران

نویسندهپرویز براتی

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ12ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانکالیبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوی

نویسندهسیلویا فدریچی

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ85ـ7405ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۱

عنواندربارۀ شر

نویسندهتری ایگلتون

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ03ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنواندر آغاز رنج بود: خوانش برادران کارامازوف

نویسندهامیر نصری

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ82ـ7405ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۳