برچسب ها: نشر پردیس دانش

۴ نتیجه

عنوانتواریخ، کتاب یکم: بند 114: بازگفتی یونانی از یک داستان کهن ایرانی

نویسندهمهرداد ملکزاده

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ571167ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانفارسیهود

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش ناهید پیرنظر

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ59ـ3001ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانجوانمردان در تاریخ

نویسندهعلی حصوری

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ143ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنواناعتبار باستان‌شناختی آریا و پارس؛ نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت

نویسندهمحمدتقی عطایی، علی‌اکبر وحدتی

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۶۶۰

شابک9ـ062ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰