برچسب ها: نشر دنیای اقتصاد

۲ نتیجه

عنواناقتصادِ فرهنگ و هنر: پژوهشی در باب رابطۀ هنر با اقتصاد و بازار و مالکیت

نویسندهبرونو فری

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ112ـ497ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۳

عنوانکودک‌وارگی ادبیات؛ تجربه چند آزمون

نویسندهزهره روحی

ناشردنیای اقتصاد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ60ـ8591ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰