برچسب ها: نشر خرد سرخ

۳ نتیجه

عنوانیک قرن حکمرانی آب در ایران

نویسندهمهشید طالبی صومعه‌سرایی

ناشرخرد سرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ1ـ98088ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانافسانه های مردمی گرجستان

نویسندهمارجری واردراپ

ناشرخرد سرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ7ـ96664ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۹

عنواننقاشی زندگی پست‌مدرن و چند مقالۀ دیگر

نویسندهگردآوری و ترجمه از علی گلستانه و شکوفه غفاری

ناشرخرد سرخ

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ1ـ96664ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۵