برچسب ها: نشر تاریخ ایران

۹ نتیجه

عنوانسالارنامه؛ سرودۀ میرزاآقاخان کرمانی و احمد بن ملاحافظ کرمانی

نویسندهمیرزاآقاخان کرمانی و احمد بن ملاحافظ کرمانی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ21ـ8678ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۴۲

عنوانزن در عصر صفوی

نویسندهمهرداد نوری مجیری

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ16ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانسرگذشت بردکی و آزادی بردگان در ایران

نویسندهبهناز میرزایی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ24ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۲

عنوانتاریخ ارمنیان

نویسندهموسی خورناتسی (موسی خورنی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ07ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۸

عنوانجامعه و بازار در عصر ناصری؛ با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار

نویسندهفیاض زاهد، هدی موسوی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ19ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۲

عنوانبحرالجواهر فی علم الدفاتر

نویسندهعبدالوهاب بن محمد امین شهشهانی اصفهانی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ20ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۱

عنوانعشاق پاریس؛ با مقدمۀ مفصلی بر تاریخ ترجمه در طول تاریخ قاجار

نویسندهالکساندر دوما

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ15ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۴

عنوانمحتشم‌السلطنه؛ زندگی‌نامه سیاسی حسن اسفندیاری (جلد اول)

نویسندهمنصوره اتحادیه (نظام‌مافی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ08ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۹۴

عنوانتذکرۀ تاریخی

نویسندهمیرزا فضل‌الله وزیر نظام نوری

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ10ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۲