برچسب ها: نشر آوشت

۱۰ نتیجه

عنوانزن در تمدن ایلام باستان

نویسندهاسفندیار رحمتی‌کیا

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ1ـ90425ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانباستان شناسی و هنر شاهنشاهی هخامنشی در مصر

نویسندههنری کولبرن

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ7ـ94829ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۳۰

عنوانطنز و نقد در ایران عصر ترکان سلجوقی

نویسندهفاطمه کارگر جهرمی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ1ـ9783ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۶

عنوانمیخائیل باختین: سه نظریۀ گفتگوگرایی، ژانرها و بوطیقای رمان

نویسندهسعید هنرمند

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ0ـ94829ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانادبیات از دریچۀ نظریه: آثار ادبی از دید فوکو، دریدا، تودورف و ...

نویسندهسعید هنرمند

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ5ـ97633ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۵

عنوانآریایی ها و تشکیل نخستین شاهنشاهی ماد در ایران

نویسندهمهرداد نوری مجیری (خواجه‌نوری)

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ7ـ95687ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانبندرگاه های بوشهر از دورۀ ایلامی تا پایان ساسانی

نویسندهآیناز عسگری گلوگاهی، عین‌الله غریبی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ956875ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانخاندان‌های موسیقیدان ایرانی: موصلی، فراهانی، وزیری (دانشمندان ایرانی و پیشرفت علم موسیقی در ایران)

نویسندهسپیده افشاررضایی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ976331ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۹

عنوانبحر الفاظ: فرهنگ ماده‌تاریخ

نویسندهمیرزا صادق ناطق اصفهانی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ4ـ97633ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۲

عنوانجغرافیای تاریخی داراب

نویسندهابوالحسن صادقیان

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ0ـ95687ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۷