برچسب ها: معماری ایرانی

۵ نتیجه

عنوانشرق شناسی معماری ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ498ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانخانه های تاریخی قم

نویسندهسوسن بیات، نیلوفر زجاجی، محمد امیدواریان

ناشربوستان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ2359ـ09ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانباغ و باغ سازی در عصر قاجار: تجدد و فرنگی‌مآبی در باغ‌های ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک3ـ204ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۵۰

عنوانسیاه قلم: احوال و آثار استاد علی‌محمد اصفهانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی مکی‌نژاد

ناشرمؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ295ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانحکایت خرگرد و مدرسه: در نسبت مدرسۀ غیاثیه و بستر ظهورش

نویسندهمهدی گلچین عارفی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ522ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۴