برچسب ها: مدرنیسم

۱۰ نتیجه

عنوانپس از نظریه

نویسندهتری ایگلتون

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ485ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانطرح انسان‌واره مشوش در آشوب صحنه مدرنیسم و سنت؛ پژوهشی در کاراکترشناسی آثار رادی بر اساس تقابل دو مفهوم سنت و مدرنیسم

نویسندهیوسف فخرایی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ471ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانبینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم

نویسندهبهمن نامورمطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ813ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۵

عنوانمبانی تاریخ هنر

نویسندهگرنت پوک، دیانا نیوال

ناشرحرفه نویسنده

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ02ـ6445ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانهنر خودآموختگان هنر فطری

نویسندهسیده راضیه یاسینی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ908ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۱+۱۶

عنوانسیاه‌تر از شب: زمینه و زمانۀ فیلم نوآر

نویسندهجیمز نرمور

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ39ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۴

عنوانجستارهایی دربارۀ عقلانیت

نویسندهجورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ6ـ94792ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانهنر در وضعیت پست‌مدرن

نویسندهرضا رفیعی راد

ناشرداستان

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک1_9_90731_600_978

تعداد صفحات۸۰

عنوانمنطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

نویسندهرضا روشنی

ناشرداستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_85_5614_600_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانچشم‌انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

نویسندهبهزاد قادری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپآبادان

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_68_8687_964_978

تعداد صفحات۲۶۰