برچسب ها: محمود دولت‌آبادی

۱۲ نتیجه

عنواناز خلسه‌های کویری تا جهان هزارتو: بررسی تطبیقی آثار محمود دولت‌آبادی و گابریل گارسیا مارکز

نویسندهحسین خورشیدی

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ87ـ6398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانهویت و بحران مدرنیته: بررسی تطبیقی رمان «جای خالی سلوچ» محمود دولت‌آبادی و رمان «کوچه مدق» نجیب محفوظ

نویسندهحسین خورشیدی

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ30ـ6398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانعجوزک و عیاران: قصه‌ای برگرفته از هزارویک‌شب (شب‌های 699 تا 719) ترجمۀ عبداللطیف طسوجی

نویسندهگزینش و ویرایش از محمود دولت‌آبادی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰۰

شابک5ـ0910ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۶

عنوانمحمود دولت آبادی چه می گوید؟ (چهار نقد و یک مصاحبه)

نویسندهحسن گل‌محمدی

ناشریاقوت علم

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک2ـ20ـ6903ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۳

عنوانکلیدر؛ کلید زبان در قفل تاریخ

نویسندههلن اولیائی‌نیا

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ407ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواننقد مکتبی سه داستان‌نویس ایرانی (صادق هدایت، صادق چوبک، محمود دولت‌آبادی)

نویسندهمهدی شریفیان، کیومرث رحمانی

ناشردانشگاه بوعلی سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپهمدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ202ـ128ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۱

عنوانروایت روزگار: نگاهی به کارنامه محمود دولت‌آبادی؛ شناخت‌نامه، خلاصه آثار، نقد اثر

نویسندهقهرمان شیری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ397ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۲۸

عنوانمحمود دولت‌آبادی

نویسندهامیرحسن چهل‌تن

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ245ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانبازخوانی خشونت‌پذیری زنان ایرانی؛ با تحلیل انسان‌شناختی رمان کلیدر

نویسندهحسن فرهنگی

ناشرتیسا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ54ـ7683ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنواناین گفت و سخن‌ها ....

نویسندهمحمود دولت‌آبادی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰۰

شابک8ـ764ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنواندوماهنامه فرهنگی، هنری روزنه فرهنگی، سال اول، شماره سوم و چهارم، دی‌ماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی داریوش معمار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانجامعه‌شناسی رمان: پژوهشی در «جای خالی سلوچ» اثر محمود دولت‌آبادی

نویسندهایرج ساعی ارسی و پرویز صالحی

ناشربهمن برنا

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_54_8023_964_978

تعداد صفحات۲۹۲